Algemene Voorwaarden XANDO

Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van XANDO en op elke overeenkomst tussen XANDO en de Klant, in zoverre er niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien dit anders zou zijn vermeld. Er kan slechts van worden afgeweken middels een schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst hiertoe.
1.2. Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor XANDO indien XANDO de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2: Prijs
2.1. In de regel werkt XANDO met offertes. De daarin opgegeven prijzen dienen te worden beschouwd als ramingen, en zullen geen bindende doch slechts een indicatieve waarde hebben. Prijsvoorstellen van XANDO hebben in elk geval slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Voor het overige zijn door XANDO opgegeven prijzen steeds te beschouwen als ramingen, tenzij voor wat betreft prijzen vermeld op de website van XANDO, doch in zoverre niet op deze website wordt vermeld dat de prijs slechts een raming betreft.
2.2. Alle bijkomende leveringen van diensten en producten, op aanvraag van de Klant door XANDO geleverd, worden onmiddellijk afzonderlijk aan de Klant gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven, tenzij anders vermeld door XANDO.
2.3. Indien de prijs van één of meer abonnementen wijzigt, brengt XANDO de Klant hiervan op de hoogte, zodat de Klant, zonder enig recht op schadevergoeding, desgewenst het abonnement kan opzeggen of laten omzetten naar een goedkoper abonnement. Indien de Klant niet reageert binnen 7 dagen na de bekendmaking van de aangepaste prijs, impliceert dit zijn akkoord met de voortzetting van het abonnement aan de aangepaste prijs. Deze algemene voorwaarde is van toepassing tenzij anders vermeld door XANDO.

Artikel 3: Leverings- en uitvoeringsmodaliteiten
3.1. De abonnementen van XANDO worden steeds stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode, tenzij de Klant schriftelijk opzegt uiterlijk één maand voor de aanvang van de verlenging, tenzij anders vermeld door XANDO.
3.2. XANDO kan het abonnement stopzetten mits naleving van dezelfde opzegtermijn, met name één maand voor de aanvang van de verlenging, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft.
3.3. De leveringsdata en/of termijnen worden bij benadering aangegeven. XANDO is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. De eventuele overschrijding van leveringsdata of termijnen geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, noch tot beëindiging van de contractuele relatie.
3.4. De Klant verbindt er zich toe om bij de bestelling alle noodzakelijke informatie voor de levering van de diensten en goederen te verlenen. Indien deze informatie bij de bestelling niet werd verleend, kan de Klant zich niet beroepen op gebreken welke zouden voortspruiten uit het niet verlenen van voormelde informatie.
3.5. Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren (de werkuren zijn 09.45-17.45 uur op werkdagen) is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen de Klant en XANDO afgesloten overeenkomst werd opgenomen.
3.6. Elke klacht omtrent de levering en de conformiteit van de producten en/of diensten moet aan XANDO binnen de 7 dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden, op straffe van verval. Na afloop van deze termijn worden de producten of diensten als aanvaard beschouwd.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten
4.1. Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij een online bestelling dient de Klant onmiddellijk bij de bestelling te betalen.
4.2. Facturen van XANDO worden per e-mail in pdf-formaat overgemaakt, tenzij de Klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.
4.3. Diensten of producten worden pas geleverd na integrale betaling van de factuur, tenzij anders vermeld door XANDO.
4.4. Facturen dienen betwist te worden per aangetekend schrijven binnen een periode van 7 dagen vanaf de factuurdatum. Na afloop van deze termijn worden ze als aanvaard aanzien.
4.5. In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van XANDO op een hoger bedrag op basis van bewezen schade) verschuldigd.
4.6. Bij nalatigheid in de betaling kan XANDO, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende overeenkomsten en abonnementen opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van XANDO op schadevergoeding.

Artikel 5: Garanties
5.1. De Klant kan zich enkel beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks ten aanzien van de Klant worden aangegaan.
5.2. De garanties hieronder opgenomen gelden uitsluitend ingeval de geleverde software eigendom is van XANDO. XANDO besteedt de gepaste zorg aan de ontwikkeling van de software, met dien verstande dat standaardsoftware bestemd is voor de toepassing door een grote groep gebruikers en daardoor een algemeen karakter heeft. XANDO garandeert dat de software met normale professionele zorg op een diligente en competente wijze wordt geleverd en dat de software zal functioneren zolang de Klant een abonnement bij XANDO lopende heeft. Het binnen redelijke en commercieel haalbare grenzen corrigeren van elke niet-overeenstemming met deze garantie, is de enige verplichting van XANDO. Deze garantie is niet van toepassing in geval van foutief gebruik van de software of ongeoorloofde modificaties, noch andere oorzaken welke een vreemde oorzaak uitmaken voor XANDO. XANDO garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Door de levering worden géén intellectuele eigendomsrechten overgedragen. De intellectuele rechten op alle onderdelen van de software en op de creatieve werken, teksten en tekeningen alsook op de methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modulen, documentatie, enz. blijven eigendom van XANDO. De Klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is. De Klant en diens aangestelden hebben niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en de creatieve werken, tenzij anders vermeld door XANDO. De Klant zal de software uitsluitend gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap. De Klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentieovereenkomst. De Klant garandeert dat de software, de creatieve werken en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheimen van XANDO.
6.2. Indien de Klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade door deze inbreuk teweeg gebracht, bepaald op een minimaal bedrag van 25.000 EUR. Daarboven heeft XANDO het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken.

Artikel 7: Contractbreuk
Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft XANDO de keuze om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of de ontbinding ervan met recht op schadevergoeding voor XANDO. De schade door XANDO geleden, beloopt minimaal 50% van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat XANDO door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen indien deze meer bedraagt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid die XANDO kan oplopen, vloeit voort uit een loutere inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:
8.1. XANDO zal gehouden zijn om de door haar (aangestelden) veroorzaakte en door de Klant bewezen schade te herstellen. De aansprakelijkheid van XANDO is verzekerd bij AIG Europe SA, met zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en Belgisch bijkantoor te Pleinlaan 11, 1050 Brussel. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van XANDO verzekert, verleent dekking voor 500.000,00 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. Zijn echter niet verzekerd: de schade-eisen die ingesteld of rechtens aanhangig gemaakt worden in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
8.2. Worden tevens uitdrukkelijk uitgesloten: 1) vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst; 2) vergoeding ingevolge alle vorderingen door een derde tegen de Klant gericht als gevolg van het gebruik van de door XANDO geleverde producten of diensten; 3) vergoeding voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant zelf of van derden, of die door hen kon vermeden of beperkt worden. De Klant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake veiligheid, back-up en algemeen beheer van zijn IT systeem; 4) vergoeding voor schade indien de software die eigendom is van XANDO wordt overgezet naar een andere server dan diegene waarover XANDO het gebruiksrecht heeft, of indien de Klant of een derde toegang heeft tot de server of de software, of wanneer het software betreft waaraan derden hebben gewerkt, met inbegrip van alle software waarin open-source componenten verwerkt zitten, of wanneer het software betreft die XANDO niet zelf heeft ontwikkeld, maar waarop XANDO verder bouwt in het kader van een door XANDO verworven licentie en/of in het kader van een open-source omgeving.
8.3. XANDO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten de door XANDO gebruikte servers, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van XANDO.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens
9.1. Indien de Klant als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van XANDO, dient de Klant op grond van de AVG een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met XANDO en gebruik te maken van de mogelijkheid die XANDO hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de optie die XANDO biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant XANDO tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.
9.2. Indien de Klant als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van XANDO, zal XANDO voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan XANDO als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het registerbeleid van XANDO (https://shop.xando.pro/privacybeleid).

Artikel 10: Publiciteit
De Klant verleent XANDO toestemming om zijn naam en logo te vermelden, alsook de diensten die XANDO uitvoert of heeft uitgevoerd voor de Klant, ten behoeve van eigen publiciteitsdoeleinden van XANDO.

Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
11.1. Alle overeenkomsten en bestellingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
11.2. De Klant verbindt zich ertoe, op straffe van verval, alle klachten voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan XANDO. XANDO heeft 1 maand tijd om de gegrondheid van de klacht na te gaan.
11.3. Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, en dit zowel voor nationale als internationale transacties.